Hälsning i EAKTAL:s kongress i Tallinn

Lugupeetud proua esimees

Kallid Kergetööstustöötajate Liitu liikmed

Head juuresolevad

Minul on suur au ja rõõm tuua soomlaste tekstiil- ja õmblustöötajate tervitus teie Kongressi. Meie pidasime oma kongressi juunis Tamperes. Meil oli siis rõõm saada teie juht Laivi külaliseks ja nüüd minul on au külastada teie kongressi.

Meil on mitmet ühised asjad, ei ainult et meie oleme naabrid ja töötame samal alal. Mitu ettevõte on ka ühine, nendel on tegevust Soomes, niisamuti Eestis. Meie probleemid on palju samad, need on kui eri suurused. Madalpalgad, töötus, kutsehaigusküsimused, usaldusisikude õigused ja nii edasi.

[Nüüd ma jätkan soome keelel]

Vi arbetar på en internationell bransch fast det kanske är svårt att märka dagligdags. Var som helst vi träffar kolleger på internationella sammanträden diskuterar vi alltid samma frågor: Företagen letar sig dit var de kortsiktigt får de största vinsterna. Man utnyttjar det att arbetstagarna inte är organiserade, bristerna i arbetarskydd och avtalsverksamhet, barnarbete, frizoner.

I den finska pressen har vi under hösten fått läsa nyheter om de estniska trepartsförhandlingarna och hur arbetsgivarna hade varit villiga att godkänna fackets krav till minimilön bara textil- och beklädnadsbranschen skulle lämnas utanför. Ni skrämdes med ökande arbetslöshet.

Dylika uttalanden kändes igen. Vi håller på som bäst att börja våra löneförhandlingar med arbetsgivarna och jag är illa rädd för att vi får höra samma hotelser om ökad arbetslöshet som följd för lönehöjningar.

Trots att våra löner är låga anser arbetsgivarna att de alltid är för höga, eftersom det går att hitta en världsända där arbetskraften är ännu billigare när man bryter mot ILO:s miniminormer. Marknadsekonomin och den hårda kapitalismen har visat sitt verkliga ansikte. Företagen byter ägare och verksamhetsplats. Kommunens, rikets eller kontinentens gränser spelar ingen roll. Arbetstagaren har gjorts till en liten bricka i spelet där pengarna bestämmer.

Men dessa arbetsgivarnas hotbilder bör vi såväl i Finland som här i Estland lämna i sitt eget värde. Vi må koncentrera oss att förstärka vår egen verksamhet på arbetsplatserna och i förbundet för att eniga och starka kunna svara på globaliseringens utmaningar. I Finland strävar vi efter att öka konsumenterna medvetande om etiska frågor genom att lyfta dessa frågor till allmän diskussion.

Fackets uppgift är att skapa skyddsmekanismer så at hela risken inte skulle falla på den värnlösa arbetaren. När jag läste er centralorganisation EAKL:s resolutioner från kongressen i våras var det lätt att märka, att vi ser lika på behovet av skydd. Det är samma frågor som sysselsätter såväl det finska som estniska facket

Efter att ha fått arbetarskyddslagstiftningen i skick är det synnerligen viktigt att den också kan övervakas. Estland förhandlar om medlemskapet i Europeiska unionen. Det är viktigt för såväl det finska som det estniska facket och deras medlemmar, att före medlemskapet träder i kraft fungerar EU:s sociallagstiftning, inte bara på pappret utan på varje enskild arbetsplats. Viktigt är också att man har fungerande förhandlingsmekanismer och avtalsrättigheter. På denna punkt torde bollen i Estland vara hos arbetsgivarna. Utnyttjandet av arbetstagarna förhindras bäst med bra och bindande avtal när brott mot avtal kan åtalas.

Det är också viktigt, att de estniska arbetstagarna vet, att man i Finland inte får utföra arbete med sämre villkor än vad som avtalats i branschens kollektivavtal. Och att avtalen gäller även dem som inte är medlemmar i facket. Vi vill inte att esterna lockas över till Finland till arbete med sämre villkor än vad man enligt lag och avtal har rätt till. Då blir det mycket svårt att leva med våra dyra levnadskostnader.

Meil on ees suur töö. Aga sitkusel, usinusel ja heal koostööl, ma usun, meie saame hakkama hästi.

Head aü-sõbrannad. Ma usun et meie koostöö tulevikus on veel parem kui nüüd. Ma soovin teil edukast kongressi ja tarkad otsused abitama tööt uuel perioodil!

Tallinn, den 24. november 2000

Jätä vastaus